Individ och behovsbaserad terapi

Individ och behovsbaserad terapi – IBT

Här följer något om innehållet i vår bok, som en har ett särskilt fokus på tidig behandling av barn och unga och som vänder sig till alla med intresse för behandling av psykisk ohälsa.

Vår tids mentala utvecklingshinder, brister och avvikelser är många. Mycket kan orsaka psykisk ohälsa hos barn, unga och unga vuxna. Som social torftighet, känslor av meningslöshet, brist på motivation, fysiska sjukdomar, skador, stress, ihållande sömnsvårigheter, relationsproblem, inlärningssvårigheter, betygspress, konflikter, bråk och våldsutsatthet i familjen, faror och hot, utanförskap, barnfattigdom, övergrepp, våldtäckt, rån och näthat.

Även dödshot, hussprängningar, skolattacker, vendettor och dödsskjutningar på öppen gata hör till vår tid. Bilderna av smärta, våld och kaos är alltid nära i media och på webben, och att hota ett barn med att spränga hens hus kan vara mycket skrämmande – och verkningsfullt till exempel för en våldsutövare.

Terapin som beskrivs i boken utgår från modern forskning från fler vetenskaper och från en holistisk syn på individen. Lycka och glädje, precis som smärta och sorg, finns samtidigt som genetik, biologi, affekt och psykologi i en social kontext.

Vår metod bygger på dagens teori och kliniska erfarenhet. Men i en mening utgår metoden från den tidiga akademiska psykologins utgångspunkt att både människans och individens psyke kan förstås genom systematisk undersökning. Det är individens unika psykiska ohälsa, behov och resurser som styr kartläggning och behandling.

Vår bas finns i humanistisk och kreativ psykologi och i utgångspunkten att evolutionen har skapat människor unika, mångskiftande och sociala med ett stort antal livsviktiga gemensamma behov och förutsättningar.  Människans mentala utvecklingskrafter finns differentierat i biologin och att de mognar och utvecklas optimalt komplext – medvetet och omedvetet – hos individen under livets gång.

Att människans utvecklingskrafter finns differentierat i kroppen, minnena och hjärnans strukturer i samspel med varandra och i samspel med föräldrar, syskon, andra, omgivningen och kulturen i samhället, gör att många faktorer kan orsaka psykisk ohälsa.  Den psykiska ohälsans orsaker och inre och yttre samband kan vara mycket svåra att reda ut, och då arbetar vi med nedsatta funktioner, skapar nya strategier, använder hypotesprövning, symtomlindring och affekthantering. Vi använder också alltid individens kreativa förmågor och psykets tertiära processer i kartläggning och behandling, eftersom det ofta ökar klientens resurser, förståelse och förmågor till förändring.     

Vårt arbetssätt integrerar också kartläggning och behandling med konkret evidensbasering i varje terapi i varje session bland annat med hjälp av det webbaserade systemet Fit-outcomes, vilket också konkretiserar problem och framsteg samt ökar klientens ansvar, delaktighet och förståelse för det psykiska måendet och för viktiga mental-sociala samband.               

I psykologisk behandling är just ökad medvetenhet, ansvar, mål och förståelse några av de betydelsefulla faktorer som påverkar klientens psykiska mående, kunskaper och vilja, inte minst till aktiv förändring.

Läkaren och neurologen Josef Breuer är en av våra viktigare kliniska inspiratörer. Han hade en individinriktad helhetssyn på orsaker till psykisk ohälsa redan under 1880-talet. Breuer visade att det var möjligt att behandla allvarlig psykisk ohälsa helt i öppenvård, och han gjorde det drygt hundra år före vårt lands stora psykiatrireform, som lade grunden till dagens system för öppenvårdsbehandling av psykisk ohälsa.  

Förutom från Breuer finns ytterligare en ”gammal” vägledande influens från Wilhelm Wundt. Hans uppfattning var att upplevelser, perceptioner, minnen, tankar, känslor, vilja, ambitioner, föreställningar och fantasi var psykologins huvudsakliga domän. Människans inre och yttre upplevelser, fysiska och mentala processer var samtidiga. Människans inre kunde utforskas och förstås genom observation, experiment, introspektion, reflektion och analys av medvetandets strukturer och mentala innehåll. 

Share