Bildterapi  & Psykologbyrån

 
Psykisk ohälsa. Socialstyrelsen blockerar utvecklingen

Kommuner, landsting och andra vårdaktörer har sedan 1990-talet fått nya behandlande uppdrag. Exempelvis har våldsutsatta kvinnor och barn samt våldsutövare blivit prioriterade grupper att arbeta med. Tillgängligare rådgivningar och riktade behandlingar har införts successivt. Rådgivningstelefoner, krismottagningar, ungdomsmottagningar och familjecentraler är några exempel.
De tillgängligare behandlingarna har utformats av flera yrkesgrupper och har resulterat i oväntade men angenäma utmaningar. Det är i dessa sammanhang som jag menar att Socialstyrelsen har gjort flera felbedömningar, eftersom myndigheten inte utvärderat innebörder och konsekvenser av de tillgängligare behandlingarna och den pågående metodutvecklingen.  
Socialstyrelsen utgår från en forskningsteoretisk syn på psykoterapi, psykologisk och psykosocial behandling i sina nya riktlinjer om ångest och depression.  Med resultat att Socialstyrelsen blir vetenskapsreduktionistisk och ensidigt förordar KBT som behandlingsmetod. Därmed blockerar Socialstyrelsen fortsatt utveckling (På Psykologtidingen.se kan man läsa utförligt om min kritik). 
Landstinget och kommunerna i Värmland tillhör föregångarna med sin tydliga ambition om ökad tillgänglighet i behandlingen av barn och ungas psykiska ohälsa. Just därför syns också konsekvenser av de tillgängligare behandlingarna så tydligt hos oss.
De diagnos- och åtgärdskoder som används på första linjen unga i Värmland utgår från psykiatrins beskrivningar av syndrom, relationsproblem och övriga tillstånd.  Ångest kan endast kodas som ett specifikt eller ospecifikt ångestsyndrom, medan den ångest som vi möter i vardagsarbetet även handlar om mycket annat. 
Hos små barn kan plötsliga upplevelser, rutinförändringar, separationer och annat skapa ångest och sömnstörningar.  Hos tonåringar kan våldsutsatthet, mobbning, utanförskap, familjekonflikter eller relationsproblem skapa stark ångest.  Ångest kan vara akut, skräckfylld, tillfällig eller diffus utan att vara ett bestående tillstånd eller ett trauma så som syndrom eller tillstånd ska diagnostiseras och kodas enligt diagnoserna i ICD-10. 
På samma sätt är det med nedstämdhet och depressivitet, som uttrycks mycket olika av barn, unga, ungdomar och unga vuxna.  Depressivitet kan vara gråt, nedstämdhet, förtvivlan, skuld, sorg, förvirring, panik, utmattning och djup nedstämdhet/depression. Depressivitet finns tillfälligt eller akut i olika former, vilka kan existera vid sidan om depressionssyndromen. 
Även i åtgärdskoderna som vi använder finns tydliga begränsningar. Vi kunde initialt endast koda tre systematiska psykologiska behandlingar med egna koder. Det var psykodynamisk, kognitiv och kognitiv-beteendeterapeutisk behandling. Alla andra systematiska psykologiska behandlingar skulle klumpas samman under en KVÅ-kod, systematisk psykologisk behandling, annan. 
De systematiska psykologiska behandlingar som saknar egna koder är bland annat de konstnärliga terapierna och psykosociala behandlingar samt integrativ, gestaltpsykologisk, humanistisk och existentiell terapi. 
En intention med de tillgängligare vårdformerna i Värmland har varit att vi ska/vill behandla och åtgärda psykiska problem, svårigheter och avvikelser samt lindrig psykisk ohälsa så tidigt som möjligt. Vi arbetar bland annat för att motorisk oro, obalanser, hyperaktivitet, mat- och sömnstörningar, ångest, nedstämdhet, depressivitet samt skrämmande upplevelser, känslor och tankar inte ska utvecklas till svårare psykisk ohälsa eller till psykiatriska syndrom.
På första linjen unga i Värmland kan vi arbeta fokuserat med stödjande samtal, motiverande samtal, hälsosamtal, olika slags råd och rådgivningar om alkoholvanor samt psykopedagogiska behandlingar, vilka har egna KVÅ-koder i mallen för första linjens psykiatri. Detta är positivt. 
Men vi arbetar också med betydligt fler avgränsade behandlingar, vilka saknar egna koder.  Som klargörande, lösningsorienterade eller affektfokuserade samtal, behovs- och målbeskrivningar, hemuppgifter, compassion och exponeringar.
De tillgängligare behandlingar som idag finns nationellt skiljer sig naturligtvis åt beroende på ålders- och målgrupp, behandlarnas yrken, inriktningar, specialiseringar och andra faktorer.  Men ofta arbetar vi klient-, behovs- problem- och målstyrt med korta och avgränsade psykologiska och psykosociala behandlingar.  Hos små barn kan även psykologisk, pedagogisk och medicinsk bedömning och stimulans samt primär omvårdnad i kombination kan vara viktigt i behandlingen. 
Att personalen på första linjen unga i Värmland i dialog med landstingets Cosmicgrupp ändrar/uppdaterar/moderniserar texten i några av ICD-10:s psykiatriska symtomdiagnoskoder är sympatiskt och ansvarsfullt mot den enskilde patienten. Men detta ökar knappast den statistiska signifikansen.   
Jag menar att det är angeläget att Socialstyrelsen lyssnar på den omfattande och initierade kritiken från många. Vi behandlare förespråkar mångfald, inte likriktning. Viktigt är dessutom att vi får möjlighet att beskriva klienternas sökorsaker, psykiska besvär och våra behandlingar med moderna adekvata begrepp och väl differentierade distinktioner i klassifikationssystemet.
Välkommenvalkommen.html
Bildterapibildterapi.html
Bildterapeut Görel Hjelmbildterapeut.html
Psykolog Ulf Hjelmpsykolog.html
Bilderbilder.html
Kontakt och länkarkontakt.html
Psykologutredningar, personalhandledning och rådgivningppr.html
2artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling2.html
1artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling1.html
3artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling3.html
Mottagning på Enebackenmottagning.html
4artiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling4.html
5
Artiklar om integrativ psykologi och psykologisk behandlingartiklaromintegrativpsykologiochpsykologiskbehandling1.html